I Brebus Sardi

I Brebus sono formule magiche sarde in grado di proteggere l’uomo da malefici
Malocchi o fatture e guarire dalle malattie. significa parola.
Nei Brebus vengono nominati Dio ed i Santi, insieme alle altre entità sarde.
I Brebus devono essere tramandati da anziano a giovane.
BREBUS
S’OGU LIAU
Solitariu solitariu
Anca ti currulidi su vicariu
Perra concia ti scallentidi is spabas
Anca passisti caranta di mabas
Totu a pesa croca
A sterri pilli a roca
Cussu e non prusu
Anca baddi che fusu
E che cuaddu de milis
A pedra appicighisi
Po vola de murangessa
Anca ti scuridighi e no ti obbresciada
Po pani e mura arrù
Chi di potà in tranzilleri e giù
A ti e mammai tù
Ottu funti is su stampus
Noi chin sa udda
S’ogu liau ti faza nudda

A SU SACRAMENTO
Genungu miu scoidau
Genungadi cun atentu
Sia sempri laudau
Su santissimu sacramentu
ACUA SANTA
Acua Santa mi cunfrimu
A Deus saludu a primu
E a s’ostra Signora
No appu ascuttau missa ancora
Seu banida po nd’ ascuttai
No seu sagura chi appa tornai
cun s’anima e cun su gopus
nostra Signora assisti a totus